Muuttunut tekijänoikeuslaki ja terveiset tuleviin hallitusneuvotteluihin

Tekijänoikeuslain pitkään valmistellut muutokset astuivat voimaan 3.4.2023. Avaten edustamien tekijöille muutokset tuovat muun muassa oikeuden asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen, sekä selvitykseen teoksen käytöstä. On selvää, ettei pelkät muutokset lakiin vielä tarkoita muutoksia audiovisuaalisella alalla vallitseviin käytöntöihin. Yhteisymmärryksen löytäminen kirjausten merkityksestä sopimusosapuolten välillä selkeyttäisi yksittäisen tekijän sopimusneuvotteluja.

Oikeasuhtainen kertamaksu on mahdollinen tapa korvata teoksen käytöstä, mutta tämä ei saisi olla pääsääntö. Korvausta määriteltäessä tulisikin tarkastella siirrettyjen oikeuksien tosiasiallista taloudellista arvoa niiden voimassaoloajalta. Näyttelijöille kuuluvat lähioikeudet ovat voimassa 50 vuotta ensiesityksestä ja käsikirjoittajan tai ohjaajan tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Kyseessä on sekä lähi- että tekijänoikeuksien osalta verrattain pitkä aika arvioida oikeasuhtaista korvausta taloudellisesta näkökulmasta. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun neuvottelee omista tekijänoikeuskorvauksistaan.

Avaten tarkoituksena on tarjota helpotusta tekijänoikeuksista sopimiseen. Teemme töitä sen eteen, että voisimme sopia tekijänoikeuksista kollektiivisesti, kuten esimerkiksi Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa on tehty. Kaikissa edellä mainituissa maissa on olemassa kollektiivisopimukset, joilla korvauksista teosten käytön suoratoistopalveluissa on sovittu tekijöitä edustavien järjestöjen ja suoratoistopalveluiden välillä. Kollektiivisen sopimisen tarkoituksena on parantaa tekijöiden tekijänoikeudellista asemaa, kun omista korvauksista ei tarvitse neuvotella tuotantokohtaisesti, vaan voi luottaa siihen, että kollektiivisesti neuvotellut ja hallinnoidut korvaukset ovat oikeasuhtaisia.

Maksettujen korvausten kohtuullisuutta ja oikeasuhtaisuutta on mahdotonta arvioida ilman läpinäkyvää raportointia luovutettujen oikeuksien mukaisesta käytöstä. Tekijänoikeuslain muutos tuo tekijöille oikeuden saada säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa ajantasaiset, merkitykselliset ja kattavat tiedot teoksensa hyödyntämisestä siltä, jolle hän on luovuttanut oikeutensa tai yksinomaisen käyttöluvan. Lain mukaan selvitys on annettava, jos luovutuksensaajalla on ollut tuloja teoksen hyödyntämisestä tai tekijälle maksettava korvaus riippuu siitä, missä laajuudessa teosta käytetään. Miltei kaikissa tapauksissa luovutuksen saajalla on tuloja teoksen hyödyntämisestä, jolloin tekijän on oikeutettu lainmukaiseen selvitykseen.

Avatella on käynnissä raportoinnin helpottamiseksi niin sanottu metadatahanke. Hankkeen päämääränä on valmistella tekijöille portaali, josta omat tekijätiedot ja saadut tekijänoikeuskorvaukset voi käydä tarkistamassa. Yhtäältä portaalin tarkoituksena on tarjota tekijöille paikka, jonne voi ilmoittaa oman tekijän- tai lähioikeuden suojaamat teokset. Tuottajille, kanaville ja suoratoistopalveluille koetamme mahdollistaa mahdollisimman sujuvan prosessin teosten käyttötietojen ja tekijänoikeuskorvausten raportointiin. Tämän vuoksi omassa kehitystyössämme huomioidaan av-alan käynnissä olevat metadatahankkeet ja niiden tarjoamat mahdollisuudet tiedon välittämiselle.

Tulevaisuudessa kertyvän metadatan merkitys on suuri, kun edistämme käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien etua av-alalla. Karttuva tieto luo kattavamman kuvan tekijänoikeuskorvausten tasosta ja teosten hyödyntämisestä. Tällä hetkellä audiovisuaalisen alan tilastointi on valitettavan heikkoa ja sirpaleista. Esimerkiksi teatteri- ja orkesteritoimintaa tilastoidaan jo nyt kattavasti ja vuosittain julkaistaan monipuoliset tilastokirjat, jotka antavat selkeän ja läpinäkyvän kuvan toimintaympäristön muutoksista. Palkkatilastot ja teattereiden talousluvut tarjoavat kaikille kentän toimioille mahdollisuuden tarkastella toteutunutta toimintaa ja peilata tulevaisuuden suunnitelmia historiaa vasten.

Kattava raportointi auttaa myös oman roolin tunnistamisessa osana isompaa kokonaisuutta. Ilman oikeanlaista asemointia suhteessa muuhun ekosysteemiin on mahdotonta ymmärtää, millaisia tavoitteita oman tilanteen parantamiseksi voi asettaa. Tulevalla hallituskaudella yksi Avaten ajamista kokonaisuuksista on tekijänoikeuslain uudistuksen toinen paketti. Tällä tarkoitetaan koko lain uudistamista. Nykyinen laki on kokoelma eri vuosikymmeninä tehtyjä tarkennuksia ja korjauksia, joka aiheuttaa epäselvyyttä. Tähän puuttui muun muassa perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan tekijänoikeuslain muuttamisesta.

Toiseen paketin yhteydessä tekijänoikeuslakiin tulisi saada tarkempi määritelmä edelleen lähettämisestä, selkeyttää ja tiukentaa selvitysvelvollisuutta, tuoda Suomeen mahdollisuus yleiseen sopimuslisenssiin ja taata tekijöille luovuttamaton korvausoikeus teosten käytöstä. Näistä edelleen lähettäminen sisältyy jo päivitettyyn tekijänoikeuslakiin, mutta sen määritelmä aiheuttaa vielä tulkintaerimielisyyksiä. Toiseen pakettiin tulee saada yksiselitteisempi määrittely edelleen lähettämisestä ja sen perusteella maksettavista tekijänoikeuskorvauksista.

Yleisellä sopimuslisenssillä tavoitellaan mahdollisuutta laajennettuun tekijänoikeussopimukseen, joka on Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa jo vakiintunut tapa huolehtia teosten käytöstä mahdollisimman oikeusturvallisesti. Yleisellä sopimuslisenssillä voitaisiin vastata nopeasti teknisen kehityksen mukanaan tuomiin uusiin käyttötapoihin. Näitä uusia muotoja olisi mahdollista lisensioida ilman lakimuutoksia, vastuuministeriön luvalla. Tällöin tekijöille pystyttäisiin turvaamaan oikeasuhtainen korvaus myös uudenlaisista käyttötavoista.

Luovuttamaton korvausoikeus puolestaan koskee suoratoistopalveluissa esitettävien sisältöjen käytön korvaamista tekijöille. Käytännössä tämä tarkoittaisi tekijänoikeusjärjestön, esimerkiksi Avaten, sopimaa ja hallinnoimaa korvausta teosten käytöstä. Tekijöiden ei siis olisi tarpeellista neuvotella käytöstä erikseen tuotantoyhtiöiden tai suoratoistopalveluiden kanssa, vaan korvaus perustuisi tekijänoikeusjärjestön neuvottelemaan sopimukseen. Luovuttamaton korvausoikeus on jo käytössä Italiassa, Espanjassa ja Puolassa. Luovuttamattoman korvausoikeuden sisällyttämisellä tekijänoikeuslakiin voitaisiin varmistaa tekijöille asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus suoratoistopalveluiden käyttämästä sisällöstä.

Tekijänoikeuksien saralla on siis tapahtumassa paljon. Tekijämyönteisempi kehitys saavutetaan yhteistuumin samoja tavoitteita edistämällä ja epäreiluja käytäntöjä purkamalla. Kukaan meistä ei voi tehdä muutoksia yksin, mutta yhdessä me voimme luoda kestävämpää tulevaisuuttaa koko alalle.

Vastaa