Puolueiden vastaukset hallitustunnustelijan kysymykseen kulttuurialan toimintaedellytysten vahvistamisesta

Eduskuntapuolueet on tänään antaneet vastauksensa hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyslistaan. Listan 10. kohdan yhtenä kysymyksenä oli “Miten vahvistaisitte kulttuurialan toimintaedellytyksiä?” Kaikki puolueet (paitsi Keskusta, joka jätti vastaamatta kaikkiin kysymyksiin) ovat esittäneet omat keinonsa kulttuurialan toimintaedellytysten vahvistamiseen. Koostimme tähän puolueiden kulttuuria koskevat vastaukset.

Perussuomalaiset

Kulttuurisektorilla on harjoitettava nykyistä tarkempaa rahojen allokaatiota. Vapaan kentän suosiminen suurten instituutioiden sijaan vahvistaa koko maan kulttuurin elinvoimaisuutta. Suomalaisen kulttuuriperinnön säilyminen on tärkeää varmistaa ja myös mahdollistaa tavallisille kansalaisille aitoja kulttuurielämyksiä.

SDP

SDP tavoittelee pitkällä aikavälillä kulttuurin rahoituksen kasvattamista osana valtion budjettia ja on sitoutunut siihen, että valtion rahoitus kulttuurille nousee yhden prosentin tasolle. Tekijänoikeuslainsäädännön kehityksessä on varmistettava tekijöiden neuvotteluaseman parantaminen ja kohtuulliset korvaukset. SDP on sitoutunut parlamentaariseen linjaukseen veikkausvoittovaroilla rahoitettujen toimintojen rahoitustasosta tuleville vuosille.

Vihreät

Sivistysvaltio huolehtii kulttuurin elinvoimaisuudesta ja alan toimijoista. Taide ja kulttuuri ovat arvokkaita itsessään. Lisäksi kulttuuri lisää hyvinvointia, tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään, vahvistaa taloutta ja luo työpaikkoja. Kulttuurilla on merkitystä myös kansakunnan kriisinkestävyydelle. Kulttuurin ja luovien alojen toimintaedellytyksiä Vihreät vahvistaisi parantamalla kulttuurin saavutettavuutta, vauhdittamalla kulttuurialan kasvua, parantamalla vapaan kentän toimijoiden asemaa sekä edistämällä alan toipumista haastavista koronavuosista. Taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten toimeentuloa on vahvistettava ja sosiaaliturvaan liittyvät epäkohdat korjattava. Vihreät näkee, että kulttuurin ja taiteen rahoitus on saatava kasvu-uralle kohti yhtä prosenttia valtion budjetista ja tätä ohjaamaan tulisi laatia kulttuuripoliittinen selonteko.

Kulttuuri ja luovat alat ovat Suomen houkuttelevuutta ja vetovoimaa kansallisesti ja paikallisesti kasvattava tekijä. Luoville aloille on laadittava kasvu- ja vientistrategia yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Vasemmistoliitto

Kulttuurin budjettirahoituksen kasvattamista pitää jatkaa ensi kaudella nostamalla se yhteen prosenttiin valtion budjetista. Taiteellista työtä tekevien toimeentuloa ja ansaintamalleja on kehitettävä. Lisäksi tulevalla kaudella tulee toteuttaa tartuntatautilain kokonaisuudistus siten, että se huomioi kulttuuri- ja tapahtuma-alan nykyistä paremmin.

Luovat alat on tunnistettava elinkeinoina nykyistä paremmin. Erilaisten tulojen yhteensovittamista ja parempaa huomioimista sosiaaliturvajärjestelmässä pitää kehittää. Taiteellista ja luovaa työtä tekevien työn erityispiirteet sekä eri tulonlähteiden ja työn tekemisen muotojen yhdistely on huomioitava sosiaaliturvaa uudistettaessa. Myös pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden määrittelemistä on muutettava niin, että se perustuu ihmisen omaan ilmoitukseen. Apurahojen ja taiteilijaeläkkeiden määrää ja tasoa tulee kasvattaa. Vasemmistoliitto kannattaa myös taiteilijapalkkaa, jossa taiteilijoiden toimeentulo järjestetään palkkana apurahan sijasta. Tämä turvaa mahdollisuudet esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja työterveyspalveluiden piiriin pääsyn. Luoville aloille tulee tehdä erillinen vienninedistämisohjelma.

Haluamme toteuttaa taiteen perusopetuksen kokonaisuudistuksen, jossa rahoituksen kokonaistasoa nostetaan, ja samalla löydetään uusia keinoja lisätä yhä useamman lapsen ja nuoren mahdollisuuksia harrastaa. Koulumaailmasta tuttua tasa-arvorahaa eli tarveperustaista rahoitusta tulee kokeilla myös taiteen perusopetukseen.

RKP

Kulttuurilla ja taiteella on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Ne vahvistavat hyvinvointia ja luovat työpaikkoja. Kulttuuriteollisuus on talouden kannalta tärkeä voimavara, jolla on hyvät kasvumahdollisuudet. Kulttuurin itsenäisyys ja vapaus on turvattava. Me RKP:ssä haluamme nostaa kulttuurialan osuutta pitkällä aikavälillä 1 prosenttiin valtion budjetista. Tuemme kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotusta kulttuuripoliittisen selonteon laatimisesta. Kulttuuriviennin edistämiseen tulee panostaa.

Sosiaaliturvauudistuksessa kulttuurialan työntekijöiden ja freelancereiden sosiaaliturvaa on parannettava. Yrittäjien sosiaaliturvan vahvistamiseksi haluamme ottaa käyttöön yhdistelmävakuutuksen.

Kolmannella sektorilla on tärkeä rooli monipuolisen urheilu-, kulttuuri- ja muun vapaa-ajan toiminnan tarjoajana. Me RKP:ssä haluamme edistää yhdistysten ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia varmistamalla niiden riittävän ja ennustettavan rahoituksen uuden rahoitusmallin puitteissa. Yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä ei tule verottaa.

YLE:n rahoitus on säilytettävä tasolla, joka takaa laajan palvelutarjonnan koko Suomessa molemmilla kansalliskielillä sekä erityistarpeita omaaville ryhmille. Vahva yleisradioyhtiö on keskeinen tekijä yhteiskuntamme resilienssin ja vakauden kannalta.

Kristillisdemokraatit

Kulttuurialan toimintaedellytysten vahvistamisen pohjaksi on laadittava kulttuuripoliittinen selvitys. KD:n
esittämä sosiaaliturvauudistus on vastaus monien kulttuurialan freelancereiden ja itsensä työllistäjien
kokemaan sosiaaliturvaloukkuun.

Liike Nyt

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus harrastukseen. Liike Nyt esittää lapsille ja nuorille suunnattua harrastusseteliä, joka mahdollistaisi jokaiselle nuorelle harrastuksen. Panostaisimme kulttuurialalla erityisesti ruohonjuuritason palveluihin, jotka tukisivat lasten ja nuorten pedagogista kehittymistä ja lisäisivät sivistyspalvelujen saavutettavuutta tavallisen kansan keskuudessa. Taloustilanteen kehitys huomioon ottaen kultturinrahoitusta voidaan nostaa. Olemme esittäneet leikkauksia Ylen rahoitukseen, mutta olemme avoimia sille, että tästä vapautuneita varoja voitaisiin kohdentaa kulttuurin tukemiseen toisaalla.

Kokoomus

Haluamme luoda kulttuurialan kasvustrategian, joka huomioi niin kulttuurialan rahoituksen kuin sen merkittävän kasvupotentiaalin.

Tekijänoikeuslain toinen paketti mukaan hallitusohjelmaan

Vastauksissa mainitaan myös tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen! Tätä pidämme erittäin tärkeänä. Hallitusohjelmaan tuleekin kirjata tekijänoikeuslain uudistamisen toinen paketti, joka vahvistaisi tekijöiden neuvotteluasemaa ja turvaisi oikeasuhtaiset korvaukset teosten käytöstä. Toisessa paketissa tulee huomioida:
– tekijöiden luovuttamaton korvausoikeus ja oikeuksien kollektiivinen hallinnointi
– yleisen sopimuslisenssin toteuttaminen
– vaihtoehtoinen riidanratkaisu, jolla taataan tekijöille oikeasti mahdollisuus kohtuullistaa sopimuksiaan
– raportoinnin kehittäminen ja teosten käyttötietojen saamisen turvaaminen.