Strategiamme tavoittelee tekijänoikeuksista tasaista elinkeinoa tekijöille

Avaten uusi strategia on laadittu niin sanotusti jatkuvana strategiana. Tämä tarkoittaa, ettei toiminnan tavoitteita ole sidottu tarkkaan aikajaksoon. Hallitus arvioi asetettuja tavoitteita ja niille määriteltyjen toimenpiteiden relevanssia ja ohjausvaikutusta suhteessa määriteltyyn strategiaan puolivuosittain. Strategiaa päivitetään vuosittain, jolloin hallitus keskittyy erityisesti tavoitteisiin ja niille määriteltyihin toimenpiteisiin. Nyt tehdyn strategiatyön pohjalla on skenaariotyöskentely, jota jatketaan vuosittain hahmottamalla toimintaympäristössä ja liiton omassa toiminnassa tapahtuneita muutoksia.

Strategia rakentuu perinteisten elementtien ympärille. Lähtökohtana on toimintaympäristön ja liiton oman toimijuuden arvointi. Tämän jälkeen on määritelty perustehtävä, visio ja missio, joita seuraa jo mainitut tavoitteet ja niiden arviointia selkeyttävät mittarit.

Perustehtävä, visio ja missio

Avaten perustehtävänä on parhaalla mahdollisella tavalla sopia ja hallinnoida käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien tekijänoikeuksia kollektiivisesti, sekä edustaa heitä audiovisuaalista alaa koskevissa keskusteluissa ja päätöksenteossa.

Toimintamme visiona on, että käsikirjoittajat, näyttelijät ja ohjaajat voivat elää tekijänoikeustuloillaan. Heidän oikeutensa oikeasuhtaisiin korvauksiin on turvattu euroopanlaajuisilla sopimuksilla.

Saavuttaaksemme visiomme ja toteuttaaksemme perustehtäväämme, vahvistamme tekijänoikeuksien roolia osana kestävää elinkeinon harjoittamista yhdistämällä jäsenjärjestöjemme neuvotteluosapuoleksi.

Toiminnan tavoitteet

Vuonna 2023 hallitus määritteli toiminnan tavoitteiksi:

  1. Avaten aseman vahvistaminen keskeisenä audiovisuaalisen alan järjestönä
    • käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien sitouttaminen
    • Avate osaksi keskeisiä työryhmiä ja epävirallisempia keskusteluryhmiä
  2. Riittävän edustuksellisuuden takaaminen kattavien oikeuksien keräämisellä
  3. Metadatan keräämisen aloittaminen ja alan raportoinnin kehittäminen
  4. Käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien ymmärryksen lisääminen tekijänoikeuksista elinkeinona.
  5. Kokonaiskuvan kirkastaminen audiovisuaalisen alan ekosysteemistä kansallisesti ja kansainvälisesti
  6. Rahoituksen monipuolistaminen ja vahvistaminen

Vastaa