Avate tekijänoikeusjärjestönä

AVATEN SÄÄNNÖT

Säännöt 8.2.2023 Avate ry

 

AVOIMUUSRAPORTIT

Avoimuusraportti 2021

 

OIKEUKSIEN HALLINNOINTIA KOSKEVAN VALTUUTUKSEN PERUUTTAMISEHDOT

 

Jäsenjärjestöt siirtävät hallinnoimiaan oikeusluokkia Avatelle yhteistyösopimuksella. Valtuutus on peruutettavissa irtisanomalla yhteistyösopimus sen irtisanomisehtoja noudattaen:

 

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota viimeistään kuutta (6) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. 

 

Irtisanomisaikaan on olemassa kaksi poikkeusta:

 

  1. Mikäli Avate on tehnyt jotakin käyttötapaa koskevan sopimuksen, on yhteistyösopimuksen irtisanomisaika tältä osin sama kuin kyseisen sopimuksen irtisanomisaika. 
  2. Mikäli Avate on tehnyt jotakin käyttötapaa koskevan määräaikaisen sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, voidaan yhteistyösopimus irtisanoa päättymään samanaikaisesti kuin kyseisen sopimuksen voimassaolo päättyy. 

 

 

VALVONTAELIMEN JÄSENTEN NIMET

 

Avaten valvontaelimenä toimii Avaten kulloinenkin hallitus, pois lukien henkilöt, jotka ovat työsuhteessa Avateen. Vuonna 2022 Avaten valvontaelimessä toimivat:

Karoliina Vanne (puheenjohtaja)

Elina Kuusikko

Heli Sutela

Oskari Sipola

Oliwia Tonteri

Mike Pohjola

Tarja Kylmä

Sonia Meltti

 

 

HENKILÖ, JOKA VASTAA AVATEN PÄIVITTÄISESTÄ JOHTAMISESTA

 

Avaten päivittäisestä johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja Kaarina Silvennoinen Avaten hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

 

LISENSSIEN VAKIOHINNAT TAI VAKIOEHDOT MAHDOLLISINE ALENNUKSINEEN

 

Tällä hetkellä Avate ei lisensioi oikeuksia.

 

 

TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSIA OIKEUDENHALTIJOILLE TILITETTÄESSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET

 

Tällä hetkellä Avate ei lisensioi oikeuksia, joten Avate ei myöskään tilitä tekijänoikeuskorvauksia.

 

Avaten vuosikokous hyväksyy korvausten jakoa koskevat yleiset periaatteet. Avaten hallitus päättää korvausten jaosta, käytöstä ja hallinnoinnista yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 

Avate jakaa tekijänoikeuslain tarkoittamat korvaukset pääosin suoraan yksittäisille tekijöille/esittäville taiteilijoille (oikeudenhaltijakohtainen korvaus). Avaten hallitus voi päättää osuudesta, joka käytetään jäsenjärjestön edustamien tekijöiden/esittävien taiteilijoiden yhteisiin tarkoituksiin (kollektiivinen korvaus).

 

Avate tilittää korvaukset pääsääntöisesti keräysvuotta seuraavana vuonna Avaten tilitysaikataulun mukaisesti.

 

 

HALLINNOINTIPALKKIOITA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET

 

Avatella on oikeus ennen korvausten tilittämistä vähentää korvauksista oikeuksien hallinnoinnista ja valvonnasta Avatelle aiheutuneet kulut ja tehdä tarvittavat varaukset lainsäädäntöön tai sopimuksiin perustuvien velvoitteiden kattamiseksi. 

 

Avaten tekijänoikeustuloista tekemä vähennys hallinnointikuluihin saa olla enintään 15 %:n suuruinen kerätyistä varoista (15% kulukatto). Avaten tekijänoikeustuloista tekemä vähennys hallinnointikuluihin ja vähennys tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin saavat yhdessä muodostaa korkeintaan 20 % suuruisen vähennyksen.

 

 

TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSISTA JA NIIDEN SIJOITTAMISESTA SAATAVISTA TULOISTA MUIHIN TARKOITUKSIIN KUIN HALLINNOINTIPALKKIOIHIN TEHTÄVIÄ VÄHENNYKSIÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 

 

Avate ei tee vähennyksiä muihin tarkoituksiin kuin hallinnointipalkkioihin.

 

 

LUETTELO EDUSTUSSOPIMUKSISTA

 

Avate ei ole tehnyt edustussopimusta toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kanssa.

 

 

JAKAMATTA JÄÄNEIDEN TEKIJÄNOIKEUSKORVAUSTEN KÄYTÖN YLEISET PERIAATTEET

 

Koska Avate ei ole vielä lisensioinut oikeuksia, ei yhdistyksessä ole myöskään päätetty jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten tilittämisestä.

 

 

OIKEUDENHALTIJOIDEN JA KÄYTTÄJIEN VALITUSMAHDOLLISUUS, VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISUMENETTELY JA TUOMIOISTUINMENETTELY

 

Avaten hallituksen tilitysperiaatteita koskevaan päätökseen tyytymätön jäsenjärjestö voi vaatia jäsenjärjestöjen yhteisen esityksen perusteella tehdyn hallituksen päätöksen saattamista välimiesoikeuden ratkaistavaksi ilmoittamalla siihen tyytymättömyytensä Avaten kirjallisesti ilmoittamassa määräajassa. Välimiesmenettelyn kuluista vastaa välimiesmenettelyä vaatinut jäsenjärjestö, elleivät välimiehet perustellusti toisin päätä.

 

Järjestöjen päättämän yhteisen välimiesmenettelyn tai muun vastaavan sopimusperusteisen menettelyn tuloksena tehtyä hallituksen päätöstä ei kuitenkaan voida vaatia uudelleen välimiesmenettelyssä käsiteltäväksi. 

 

Muilta osin riidat ratkaistaan joko markkinaoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.